• PERŠALIMAS

  SIMPTOMAI   • Čiaudulys, varvanti nosis, paburkusios gleivinės.   • Nestiprus gerklės ir ryklės skausmas, kai kada — nestiprus...

  skaityti
 • KIRMĖLĖS

  SIMPTOMAI   • Chroniškas viduriavimas, nepaaiškinami ūmūs alkio priepuoliai, svorio kritimas (juostinės kirmėlės).   • Įšangės...

  skaityti
 • KARŠČIAVIMAS

  SIMPTOMAI   • Aukštesnė nei +38° C kūno temperatūra.   • Prakaitavimas, paraudęs veidas.   • Sunkesniais atvejais krečia...

  skaityti
 • DILZEM DILZEM Vaistai →   Pagrindinis →  

  Dilzem 60 mg tabletës

  Veiklioji medþiaga Diltiazemo hidrochloridas.

  Sudëtis Vienoje tabletëje yra 60 mg diltiazemo hidrochlorido. Kitos sudedamosios medþiagos: karmeliozës natrio druska, laktozës monohidratas, magnio stearatas, hidrintas ricinos aliejus, stearilpalmitino rûgðtis.

  Vaisto forma 30 tableèiø. 50 tableèiø. 100 tableèiø.

  Dilzem 60 mg yra vaistas, kurio skiriama ðirdies ligoms, kai ðirdies raumuo nepakankamai aprûpinamas deguonimi, taip pat padidëjusiam kraujospûdþiui gydyti.

  Registravimo Liudijimo turëtojas Pfizer Limited Ramgate Road, Sandwitch, Kent, CT13 9NJ, Anglija

  Gamintojas Gödecke GmbH Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg, Vokietija

  Indikacijos

  Ðirdies vainikiniø kraujagysliø ligø simptominis gydymas (kai ðirdies raumuo nepakankamai aprûpinamas deguonimi): lëtinë stabili krûtinës angina (átampos angina), nestabili krûtinës angina (crescendo tipo angina, ramybës angina), vazospazminë krûtinës angina (Prinzmetalio angina, variantinë angina), padidëjæs kraujospûdis. Kontraindikacijos

  Kada Dilzem 60 mg jums negalima vartoti?

  Dilzem 60 mg negalima vartoti, kai esti: - sunkiai sutrikæs laidumas tarp ðirdies prieðirdþiø ir sinusinio mazgo (II ir III laipsnio SA blokada); - sunkiai sutrikæs laidumas tarp ðirdies prieðirdþiø ir skilveliø (II ir III laipsnio AV blokada); - sinusinio mazgo sindromas (ðirdies ritmo sutrikimas dël sutrikusios sinusinio mazgo funkcijos), pavyzdþiui, pulsas retesnis nei 60 kartø per minutæ (sinusinë bradikardija) arba besikeièiantis nuo reto á daþnà (bradikardijos-tachikardijos sindromas), arba sutrikæs laidumas tarp prieðirdþiø ir sinusinio mazgo (SA blokada), arba impulso kilimo sinusiniame mazge sutrikimas (sinusinio mazgo paralyþius); - ðokas; - ûminis komplikuotas miokardo infarktas, pavyzdþiui, su retu pulsu (bradikardija), ryðkiu kraujospûdþio sumaþëjimu (hipotonija), kairiosios ðirdies dalies raumens silpnumu (kairiosios ðirdies dalies nepakankamumas); - ðirdies raumens silpnumas (didelio laipsnio ðirdies nepakankamumas); - prieðirdþiø virpëjimas ir plazdëjimas (ðirdies ritmo sutrikimas dël nenormaliai padidëjusio prieðirdþiø dirglumo), jei kartu yra WPW sindromas (priepuoliø tipo padaþnëjæs ðirdies plakimas, kai esant papildomai laidþiajai sistemai, padidëja laidumas tarp prieðirdþiø ir skilveliø) ir kyla didesnis daþno skilveliø susitraukinëjimo (skilvelinës tachikardijos) pavojus; - ramybës bûsenoje pulsas retesnis kaip 50 k/min. (bradikardija); - padidëjæs jautrumas diltiazemui arba kitoms sudedamosioms vaisto medþiagoms; - nëðtumo ir kûdikio þindymo laikotarpis.

  Nuoroda Jei vartojate Dilzem 60 mg, ðvirkðti á venà beta blokatoriø draudþiama (þr. sk. “Sàveika”).

  Kada Dilzem 60 mg galite vartoti tik pasitarus su gydytoju?

  Þemiau apraðyta, kada jûs Dilzem 60 mg jûs galite vartoti tik esant tam tikroms aplinkybëms ir labai atsargiai. Pasitarkite su savo gydytoju. Tai svarbu, jeigu nurodytos bûklës buvo bent kartà anksèiau. Ypaè atidþiai gydytojas turi stebëti ligonius, kai esti: - nedidelio laipsnio laidumo tarp sinusinio mazgo ir ðirdies prieðirdþiø (I laipsnio SA blokada) sutrikimas, tarp ðirdies prieðirdþiø ir skilveliø (I laipsnio AV blokada) arba skilvelinio laidumo sutrikimas (kairiosios ar deðiniosios kojytës blokada); - maþas kraujospûdis (kai sistolinis kraujospûdis maþesnis kaip 90 mm Hg); - vyresnis amþius (pailgëja vaisto pusinës eliminacijos periodas); - sutrikusi kepenø ir/arba smarkiai sutrikusi inkstø funkcija (þr. sk. “Dozavimas ir vartojimas”); kartu vartojami geriamieji beta receptoriø blokatoriai (þr. sk. “Sàveika”).

  Á kà reiktø atkreipti dëmesá nëðtumo ir kûdikio þindymo laikotarpiu?

  Nëðtumo ir kûdikio þindymo laikotarpiu diltiazemo vartoti draudþiama. Prieð skiriant jo vaisingo amþiaus moterims, reikëtø ásitikinti, ar moteris nepastojusi. Vartojant diltiazemà reikia naudotis kontracepcinëmis priemonëmis, nes tyrimai, atlikti su gyvûnais, parodë, kad vaistas sukelia palikuoniø raidos sutrikimø. Kadangi diltiazemo patenka á motinos pienà, vaistà vartojant kûdikio þindyti negalima.

  Á kà reikëtø atkreipti dëmesá skiriant vaistà pagyvenusiems þmonëms?

  Senyviems þmonëms Dilzem 60 mg reikëtø dozuoti itin atidþiai (þr. sk. “Dozavimas “).

  Atsargumo priemonës vartojant vaistà ir áspëjimai

  Kokiø atsargumo priemoniø reikia laikytis vartojant vaistà? Ligoniai, kurie ðiuo vaistu gydomi nuo padidëjusio kraujospûdþio, turi bûti ádëmiai stebimi gydytojo. Vartojant kartu su Dilzem 60 mg karbamazepinà, midazolamà, triazolamà, alfentanilá, teofilinà, ciklosporinà A, digoksinà arba digitoksinà, reikia akylai stebëti ligoná dël galimø ðiø vaistø perdozavimo poþymiø (þr. sk. “Sàveika”).

  Á kà turëtø atkreipti dëmesá vairuojantys automobilá, dirbantys su árengimais arba pavojingà darbà? Gali reikðtis individualios reakcijos, kurios keièia reakcijos greitá ­ tai gali trikdyti gebëjimà saugiai vairuoti automobilá, dirbti su árengimais arba pavojingà darbà. Tai ypaè ásidëmëtina, pradedant gydyti, didinant vaisto dozæ taip pat vartojant kartu su vaistu alkoholá.

   

  Sàveika su kitais vaistais

  Kokie kiti vaistai veikia Dilzem 60 mg savybes arba kokiø vaistø savybëms turi átakos Dilzem 60 mg? Dilzem 60 mg gali sustiprinti kitø kartu vartojamø kraujospûdá maþinanèiø vaistø poveiká. Vartojant kartu Dilzem 60 mg ir vaistus, maþinanèius ðirdies raumens galià, retinanèius ðirdies susitraukimus ir/arba slopinanèius ðirdies (AV) laidumà (pvz., beta adrenoblokatorius, antiaritminius vaistus, ðirdá veikianèius glikozidus), gali sustiprëti jø poveikis ir pasireikðti didelio laipsnio AV blokada, suretëti ðirdies ritmas, labai sumaþëti kraujospûdis, susilpnëti ðirdies raumuo (prasidëti ðirdies veiklos nepakankamumas). Todël bûtina atidþiai stebëti ligonio, vartojanèio kartu diltiazemà ir nurodytus vaistus, bûklæ.

  Vartojantiems diltiazemà pacientams ðvirkðti á venà beta blokatoriø draudþiama (þr. sk. “Kontraindikacijos”). Geriant diltiazemà, gali padidëti karbamazepino, midazolamo, triazolamo, alfentanilio, teofilino, ciklosporino A, digoksino arba digitoksino koncentracija kraujyje. Todël bûtina atkreipti dëmesá á galimus perdozavimo poþymius, nustatyti vaistø koncentracijà kraujo plazmoje ir, jeigu reikia, maþinti nurodytø vaistø dozæ. Vartojant kartu cimetidinà ar ranitidinà ir Dilzem 60 mg, gali padidëti pastarojo koncentracija kraujo plazmoje. Retkarèiais vartojant kartu Dilzem 60 mg ir inhaliacinius anestetikus gali sumaþëti kraujospûdis (hipotonija) ir sulëtëti ðirdies ritmas (bradikardija). Diltiazemas maþina nifedipino klirensà. Kai jie vartojami kartu, reikia atidþiai stebëti ligoná arba sumaþinti nifedipino dozæ.

  Nuoroda Ádëmiai reikia stebëti ligonius po organø persodinimo, nes: vartojant Dilzem 60 mg, gali padidëti ciklosporino A koncentracija kraujo plazmoje. Kai ciklosporinas su diltiazemu (geriamuoju) vartojamas ilgai, norint iðlaikyti pastovià ciklocporino A koncentracijà kraujo plazmoje, reikia sumaþinti jo dozæ. Dozë maþinama individualiai tiriant ciklosporino A koncentracijà plazmoje specifiniais metodais (pvz., naudojant monokloninius antikûnus). Atkreipkite dëmesá, kad ðios nuorodos gali tikti ir vaisto trumpalaikio vartojimo atvejais.

  Dozavimas ir vartojimo bûdas

  Jeigu gydytojas Dilzem 60 mg nepaskyrë kitaip, rekomenduojamos tokios dozës. Praðom laikytis vartojimo nuorodø, nes kitu atveju Dilzem 60 mg gali prastai veikti.

   

  Kiek ir kaip daþnai reikia gerti Dilzem 60 mg?

  Koronarinë ðirdies liga Po vienà tabletæ Dilzem 60 mg 3 kartus per dienà (atitinkamai 3 kartus po 60 mg diltiazemo hidrochlorido). Jeigu reikia, dozæ gydytojas gali padidinti daugiausiai iki 6 tableèiø (3 kartus po 2 tabletes) Dilzem 60 mg (atitinkamai 360 mg diltiazemo hidrochlorido) per dienà. Kai vaisto skiriama ilgai, norint iðlaikyti ilgalaiká gydomàjá poveiká, rekomenduojama kas 2-3 mën. tikrinti, ar nereikia maþinti paros dozës.

  Padidëjæs kraujospûdis Po 1 tabletæ 3 kartus per dienà (atitinkamai 3 kartus po 60 mg diltiazemo hidrochlorido). Atsiþvelgdamas á ligos eigà, gydytojas dozæ gali padidinti daugiausia iki 6 tableèiø (3 kartus po 2 tabletes) Dilzem 60 mg (atitinkamai 360 mg diltiazemo hidrochlorido) per dienà. Pasiekus pastovø kraujospûdá maþinantá poveiká, patartina vartoti kuo maþesnæ vaisto dozæ.

  Nuoroda Ligoniams, kuriø labai sutrikusi kepenø ir/arba inkstø veikla, taip pat pagyvenusiems þmonëms, Dilzem 60 mg dozë parenkama labai atsargiai.

  Kiek ir kaip dažnai reikia gerti Dilzem 60 mg? Tabletës nuryjamos nekramtytos, uþsigeriant trupuèiu skysèio rytà ir vakare, geriausiai po valgio.

  Kiek laiko reikia Dilzem 60 mg vartoti? Gydymas Dilzem 60 mg, kaip taisyklë trunka ilgai. Pakeisti dozæ ar nustoti vartoti vaistus galima tik gydytojo nurodymu. Gydymà Dilzem 60 mg baigti, ypaè sergant krûtinës angina, patartina pamaþu.

  Perdozavimas

  Kaip reikëtø elgtis, kai Dilzem 60 mg iðgeriama pernelyg daug (sàmoningai arba atsitiktinai)? Kilus átarimui, kad vaisto perdozuota arba juo apsinuodyta, nedelsiant kreipkitës á gydytojà, kad kaip galint greièiau bûtø nuspræsta apie tolesnæ gydymo taktikà!

  Perdozavimo gydymas

  Specifinio prieðnuodþio kol kas nëra; reikia gydyti atsiþvelgiant á klinikinius apsinuodijimo poþymius. Reikia taikyti visas pirmines nuodo ðalinimo ið organizmo priemones: sukelti vëmimà, iðplauti skrandá, daryti klizmà. Intensyvios slaugos metu bûtina stebëti gyvybinius organizmo rodiklius ir, esant reikalui, juos koreguoti. Kai: - sumaþëja kraujospûdis: ligonis paguldomas, skiriami kraujo tûrá iðlyginantys tirpalai, prireikus á venà ðvirkðèiama simpatomimetikø (pvz., dopamino, dobutamino, noradrenalino); - atsiranda retas ðirdies ritmas (bradikardija), II ar III laipsnio AV blokada: á venà ðvirkðèiama parasimpatikolitikø (pvz., atropinas) arba simpatomimetikø (pvz., orciprenalino), jei reikia laikinai galima naudoti ðirdies stimuliatoriø; - yra ðirdies funkcijos nepakankamumo poþymiø: duodama ðirdá veikianèiø glikozidø, diuretikø, prireikus - katecholaminø (pvz., dopamino, dobutamino); - sustoja ðirdis ir sutrinka kraujotaka: daromas iðorinis ðirdies masaþas, dirbtinë plauèiø ventiliacija, registruojama EKG, esant reikalui, - ðirdies stimuliacija arba defibriliacija. Antrinës nuodo paðalinimo ið organizmo priemonës: plazmaferezë naudojant albuminà.

  Kà reiktø ásidëmëti, jeigu Dilzem 60 mg vartojote pernelyg mažai arba pamirðote jas iðgerti? Jeigu uþmirðote iðgerti paskirtà dozæ, didesnës Dilzem 60 mg dozës gerti vëliau nereikia - tæskite gydymà toliau pagal nurodymus!

  Á kà reiktø atkreipti dëmesá, jei gydytis nustojate ar prieð laikà baigiate? Jei gydytis Dilzem 60 mg nustojate ar prieð laikà baigiate, pavyzdþiui, dël ðalutinio poveikio, bûtinai pasitarkite su gydytoju. Gydymà Dilzem 60 mg baigti, ypaè sergant krûtinës angina, patartina pamaþu.

  Ðalutinis poveikis

  Kokiø ðalutinio poveikio poþymiø gali atsirasti vartojant Dilzem 60 mg?

  Gydant gali skaudëti galvà, apimti nuovargis, svaigulys ir silpnumas. Retkarèiais gali patinti èiurnos sànariai ar blauzdos, kilti alerginiø reakcijø, kurios reiðkiasi odos paraudimu, nieþuliu, bërimais. Pavieniais atvejais pastebëta sunkiø alerginiø reakcijø - daugiaformë eksudacinë eritema, Stivenso-Dþonsono (Stevens-Johnson) sindromas (labai sunkios odos reakcijos), á raudonàjà vilkligæ panaðiø reakcijø, padidëjæ limfmazgiai, kraujyje pagausëjæ eozinofilai. Retai gali sutrikti skrandþio ir þarnyno veikla (pykinimas, vëmimas, rëmuo, viduriavimas, viduriø uþkietëjimas). Retai laikinai suaktyvëja kepenø fermentai (SGOT, SGPT, Gama-GT, LDH) ir ðarminë fosfatazë; tai rodo ûminá kepenø paþeidimà. Todël patartina reguliariai tirti kepenø fermentus. Retkarèiais gali sutrikti miegas, atsirasti sàmonës pritemimas (haliucinacijø) ir depresinë bûsena. Labai retai, ypaè ilgai vartojant vaistà, gali pakisti dantenos (dantenø hiperplazija), todël reikia tinkamai priþiûrëti burnos ertmæ. Ðie pakitimai yra laikini ir visiðkai iðnyksta, nustojus vartoti Dilzem 60 mg vaistà.

  Pavieniams ligoniams, ypaè vartojantiems vaistà didelëmis dozëmis ir/arba tiems, kuriø ðirdis paþeista, ðirdis gali pradëti reèiau susitraukinëti (bradikardija), sutrikti jos laidumas (SA ir AV blokada), labai sumaþëti kraujospûdis (hipotonija), tapti juntami ðirdies tvinksniai, iðtikti alpulys, sumaþëti ðirdies minutinis tûris ar atsirasti ðirdies raumens silpnumas (ðirdies veiklos nepakankamumas). Retkarèiais gali sutrikti lytinë galia, pavieniams pacientams kraujyje padaugëja gliukozës. Á tai reikia atsiþvelgti gydant serganèiuosius cukriniu diabetu.

  Nuoroda Atsiradus ðalutinio poveikio poþymiams, kurie nëra apraðyti ðiame informaciniame lapelyje, praneðkite apie juos gydytojui arba vaistininkui.

  Kokiø priemoniø reikia imtis atsiradus ðalutinio poveikio poþymiams? Pastebëjus ðalutinio poveikio poþymiø, praneðkite apie juos gydytojui, kad jis galëtø teisingai juos ávertinti ir imtis atitinkamø priemoniø.

  Nuorodos apie vaisto laikymà Vaisto tinkamumo laikas nurodytas ant pakuotës. Jam pasibaigus vaistà vartoti draudþiama!  

  Sveikatos katalogas
  Pasidalinkit savo sveikatingumo istorija!
  Mes paskelbsime Jūsų istorija, o Jus gausite dovanų!